autonomní systém pro správu znalostí, dovedností a měkkých kompetencí

 • Odborné znalosti a dovednosti
 • Digitální kompentence
 • Obecné dovednosti
 • Měkké kompetence
 • Poslat připomínku
 • Nápověda
 • Efektivní komunikace
  a01
  Úroveň 0
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  Úroveň 1
  • formulování myšlenek, zejména v písemné podobě je pro něj obtížné,
  • mívá problémy s nasloucháním,
  • informace předává ostatním pouze na vyžádání,
  • jeho reakce na nečekané situace nelze předvídat
  Úroveň 2
  • v běžných situacích jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě,
  • naslouchá ostatním bez větších zádrhelů,
  • sdílí informace,
  • reaguje přiměřeně na vzniklou situaci,
  • jeho komunikace není vždy přesvědčivá
  Úroveň 3
  • jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě,
  • naslouchá ostatním,
  • reaguje asertivně na vzniklou situaci,
  • dokáže svým projevem zaujmout ostatní,
  • toleruje názory ostatních
  Úroveň 4
  • formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je na velmi dobré úrovni,
  • aktivně naslouchá ostatním,
  • zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj přirozené,
  • dokáže prezentovat před skupinou,
  • dokáže komunikaci otevřít,
  • vytváří prostředí, aby komunikovali i druzí,
  • vítá a rozvíjí názory ostatních,
  • dokáže vyvolat konstruktivní konflikt,
  • vyžaduje zpětnou vazbu
  Úroveň 5
  • formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je na výborné úrovni,
  • praktikuje aktivní naslouchání bez výjimky za všech okolností,
  • zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj přirozené,
  • dokáže prezentovat na velkém fóru a svým projevem dokáže druhé přesvědčit,
  • dokáže od jiných získat jejich skutečné názory a pracovat s nimi,
  • dokáže využívat konstruktivní konflikty,
  • umí pracovat se zpětnou vazbou,
  • komunikuje s jinými kulturami
 • Kooperace (spolupráce)
  a02
  Úroveň 0
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  Úroveň 1
  • je spíše pasivní než aktivní,
  • má nízkou identifikaci se skupinovým cílem, dělá jen to, co je nezbytně nutné,
  • informace poskytuje jen na vyžádání
  Úroveň 2
  • je spíše aktivní než pasivní,
  • je součástí skupiny, přizpůsobuje se požadovanému chování,
  • respektuje skupinové cíle,
  • informace sdílí, avšak sám je aktivně nenabízí
  Úroveň 3
  • aktivně spolupracuje,
  • do činností skupiny se ochotně zapojuje a sehrává v ní pozitivní roli,
  • směřuje své aktivity ke skupinovému cíli,
  • sdílí a nabízí informace,
  • respektuje druhé i výsledky jejich úsilí
  Úroveň 4
  • aktivně působí na atmosféru a potřeby skupiny,
  • významně přispívá k dosahování skupinových cílů,
  • je schopen přebírat zodpovědnost za výsledky skupinové činnosti,
  • sdílí, aktivně vyhledává a nabízí relevantní informace
  Úroveň 5
  • ve skupině zaujímá roli nenuceného leadera, má přirozenou autoritu,
  • je schopen spolupráce v mezinárodních nebo multikulturálních týmech
 • Kreativita
  a03
  Úroveň 0
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  Úroveň 1
  • změnám se dokáže přizpůsobit, ale jen do té míry, která mu zajistí „přežití“,
  • na základě silného podnětu či jednoznačné instrukce dokáže vymyslet jednoduchá zlepšení,
  • rizika vnímá jako přímé ohrožení,
  • riskantní řešení nevyhledává
  Úroveň 2
  • aktivně zpracovává podněty z okolí,
  • je schopný opakovaně přicházet s náměty na zlepšení resp. usnadnění své pracovní činnosti, zpravidla je však nedokáže samostatně připravit ani realizovat,
  • rizika vnímá, ale nevyhodnocuje je správně, snadno jej odradí od akce, nebo je podcení
  Úroveň 3
  • aktivně vyhledává příležitosti ke zlepšení či změně,
  • je obdařen intuicí pro podnikatelské příležitosti,
  • má dostatek odvahy a/nebo vytrvalosti k realizaci či prosazení svých nápadů resp. „zlepšováků“,
  • rizika s nimi spojená sice vnímá, ale nezabývá se jejich systematickou prevencí
  Úroveň 4
  • je připraven k boji s konkurencí, kterou vnímá stejně ostře jako podnikatelské příležitosti,
  • neustále připravuje a realizuje změny a nové projekty, které posilují pozici jeho, firmy nebo společnosti,
  • rizika je schopen rychle vyhodnotit a snaží se je eliminovat
  Úroveň 5
  • podnikatelská intuice a strategické myšlení mu umožňují připravit a realizovat nové záměry, které mu vytvářejí výbornou výchozí pozici v konkurenčním prostředí,
  • je schopen využít a ocenit myšlenky a nápady ve svém okolí,
  • systematicky pracuje s riziky, která je schopen vyhodnotit a minimalizovat tak, aby neohrožovala strategické záměry jeho, firmy nebo společnosti
 • Flexibilita
  a04
  Úroveň 0
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  Úroveň 1
  • obtížně se vyrovnává se změnami, na přijetí nových myšlenek a podnětů potřebuje dostatek času,
  • stereotypy v jeho životě sehrávají důležitou roli, potřebuje příklady a vzory,
  • je závislý na stabilitě pracovního prostředí a postupech,
  • schopnost přenášet pozornost mezi úkoly má své limity
  Úroveň 2
  • akceptuje pozvolné, postupně dávkované změny, na přijetí nových myšlenek a podnětů potřebuje čas,
  • je schopen pozvolně překonávat stereotypy, je schopen přenášet pozornost mezi menším počtem úkolů, je-li to požadováno,
  • stabilita pracovního prostředí a postupů je pro něj stále důležitá
  Úroveň 3
  • změny pro něj nepředstavují stres a akceptuje je bez problémů, je schopen přijímat nové myšlenky,
  • je schopen překonávat stereotypy, nebrání se novým metodám a postupům,
  • je schopen přenášet pozornost mezi úkoly, ale sám takové situace nevyhledává,
  • přizpůsobuje se novému pracovnímu prostředí a úkolům, uzná-li to za potřebné,
  • je schopen učit se novým věcem a postupům
  Úroveň 4
  • změny vítá, vidí v nich příležitosti, sám je vyhledává,
  • nové myšlenky a podněty vítá, je otevřený všemu novému,
  • nebojí se rizika nepoznaných cest,
  • je připraven a ochoten učit se, má zájem dále se rozvíjet, obohacovat své znalosti a dovednosti,
  • přispívá svými náměty a vylepšuje stávající stav,
  • je schopen reagovat v nepředvídaných situacích a improvizovat
  Úroveň 5
  • aktivně prosazuje změny a přebírá za ně zodpovědnost, je iniciátorem nových myšlenek,
  • má inovativní a kreativní myšlení, zpochybňuje stereotypy a zavedené postupy,
  • vhodně volí styly a metody práce s ohledem na ostatní, kontext, situaci,
  • trvale se rozvíjí, obohacuje své znalosti a dovednosti
 • Uspokojování zákaznických potřeb
  a05
  Úroveň 0
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  Úroveň 1
  • je pasivní vůči zákazníkovi bez negativních projevů,
  • komunikuje nedostatečně se zákazníkem, vyjadřované emoce nejsou vždy adekvátní situaci,
  • neuměle a nedostatečně posuzuje zákazníkovy potřeby
  Úroveň 2
  • má snahu vyhovět zákazníkovi a uspokojit jeho základní potřeby, je schopný vstřícného chování
  • má obavy z nových kontaktů, vyjednává instinktivně,
  • komunikuje se zákazníkem a zvládá emoce,
  • ne vždy a včas předvídá a rozpoznává potřeby zákazníků
  Úroveň 3
  • dokáže zjistit a uspokojit zákazníkovy potřeb, yjeho chování je vstřícné, jednání příjemné,
  • uvědomuje si odpovědnost za zákazníkovu spokojenost,
  • snaží se získat zpětnou vazbu,
  • je schopen se zákazníkem komunikovat a jít za hranice formální komunikace,
  • své emoce zvládá i ve vypjatých situacích,
  • zná svou firmu/společnost/produkt/zákazníky,
  • je loajální
  Úroveň 4
  • je empatický, předvídá potřeby a očekávání zákazníka,
  • jedná a komunikuje profesionálně,
  • usiluje o spokojenost, důvěru a dlouhodobý prospěch zákazníků,
  • dokáže účinně vyjednávat,
  • zvládá konfliktní situace,
  • přijímá osobní zodpovědnost
  Úroveň 5
  • je vzorem vstřícného chování a vystupování vůči zákazníkům,
  • systematicky buduje a udržuje vztahy, má snahu o jejich neustálé zlepšování, zastává roli důvěryhodného poradce,
  • umí zákazníka přesvědčit a ovlivnit
 • Výkonnost
  a06
  Úroveň 0
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  Úroveň 1
  • snaží se dosáhnout požadovaného úkolu, ale potýká se při tom s problémy,
  • snaží se podávat výkon, avšak ne vždy dosáhne požadovaného výsledku,
  • problematicky přijímá zpětnou vazbu, včetně hodnocení výkonu,
  • vykonává zadané úkoly, ale nepřemýšlí nad jejich smyslem,
  • musí být kontrolován,
  • dokáže sledovat vždy pouze jednu prioritu
  Úroveň 2
  • většinou dosahuje spolehlivého a stabilního výkonu, výjimečně se potýká s problémy,
  • orientuje se na výkon i na výsledek (přínos), rozpozná podstatné kroky vedoucí k jeho dosažení,
  • zůstává-li však bez kontroly, hrozí, že poleví,
  • formálně přijímá zpětnou vazbu,
  • je ochoten se v případě potřeby dále rozvíjet,
  • dokáže sladit některé osobní a týmové nebo firemní priority
  Úroveň 3
  • jeho výkon je spolehlivý a stabilní,
  • má schopnost podat jednorázový výrazný výkon dle potřeb zadavatele,
  • orientuje se na výkon i na výsledek (přínos), rozpozná a uskuteční podstatné kroky vedoucí k dosažení vlastního i týmového výsledku,
  • nemusí být příliš kontrolován,
  • reaguje na zpětnou vazbu a dokáže se poučit z chyb,
  • dokáže sladit osobní a týmové nebo firemní priority,
  • je schopen určité míry sebekontroly a sebemotivace včetně sebezdokonalování
  Úroveň 4
  • jeho výkon je vysoce spolehlivý a stabilní, je příkladem v osobním nasazení,
  • orientuje se na výkon a na výsledek (přínos), konstruktivně zpětnou vazbu přijímá i poskytuje,
  • jeho osobní a týmové nebo firemní cíle jsou v souladu,
  • zvyšuje efektivitu výkonu,
  • je schopen sebekontroly a sebemotivace včetně sebezdokonalování
  Úroveň 5
  • jeho výkon a výsledek (přínos) je nadstandardní,
  • jeho osobní a týmové nebo firemní cíle jsou v souladu,
  • má manažerské předpoklady pro zvyšování výkonu, konstruktivně zpětnou vazbu přijímá i poskytuje, a v návaznosti na ni navrhuje řešení,
  • je schopen sebekontroly,
  • je motivován a motivuje ostatní včetně sebezdokonalování
 • Samostatnost
  a07
  Úroveň 0
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  Úroveň 1
  • samostatně plní pouze jednoduché přesně definované úkoly, potřebuje dohled a kontrolu,
  • je závislý na vedení,
  • podléhá skupinovému myšlení,
  • přizpůsobuje se názoru ostatních
  Úroveň 2
  • samostatně a spolehlivě plní běžné úkoly, u ostatních úkolů (nových, problematických apod.) potřebuje dohled nebo podporu,
  • vyhovují mu instrukce, návody, směrnice, manuály, řády, předpisy, podle kterých se orientuje,
  • je schopen se rozhodnout bez ohledu na skupinové myšlení, když se může opřít o manuál, předpis (jinou vnější autoritu)
  Úroveň 3
  • samostatně a spolehlivě plní všechny zadané úkoly, pomoc jiných vyhledává v případě potřeby,
  • řídí sám sebe při plnění rutinních úkolů, u náročnějších potřebuje podporu, někdy neodhadne správně své síly,
  • samostatně získává informace,
  • je schopen vyjadřovat své názory odlišné od názoru skupiny i za cenu možných konfliktů
  Úroveň 4
  • dokáže složitý úkol převést na dílčí úkoly i konkrétní kroky, při plnění úkolů řídí sám sebe,
  • umí své síly odhadnout a rozložit,
  • plánuje a je schopen se koncentrovat,
  • rychle a pružně se rozhoduje, v případě potřeby neváhá vyhledat pomoc,
  • dokáže získat veškeré potřebné zdroje (informace apod.),
  • nebojí se odpovědnosti a přijímá určitou míru osobního rizika
  Úroveň 5
  • dokáže cíl převést na kroky (úkoly) potřebné k jeho dosažení, při plnění úkolů řídí sám sebe,
  • umí své síly odhadnout a rozložit,
  • plánuje a je schopen se dlouhodobě koncentrovat,
  • rychle a pružně se rozhoduje, v případě potřeby neváhá vyhledat pomoc,
  • dokáže získat veškeré potřebné zdroje (informace apod.),
  • nebojí se nést osobní riziko, protože ho umí dobře posoudit
 • Řešení problémů
  a08
  Úroveň 0
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  Úroveň 1
  • pouští se do problémů, když má jistotu, že zná cestu ke správnému řešení,
  • zpravidla potřebuje pomoc druhých,
  • podstatu snadno identifikuje jen u jednodušších problémů,
  • systematicky je schopen řešit pouze jednodušší problémy, kreativní je jen zcela výjimečně
  Úroveň 2
  • samostatně řeší jednodušší problémy, řešení komplikovanějších problémů bývá nesystematické, přestože se mu daří definovat podstatu,
  • je pro něj obtížené aplikovat teoretické poznatky v praxi,
  • snaží se využívat svou intuici a kreativitu
  Úroveň 3
  • přistupuje k řešení problému aktivně a samostatně, dokáže najít a definovat podstatu i u složitějších problémů,
  • dokáže problém strukturovat a systematicky řešit a do budoucna jim předcházet,
  • většinou umí skloubit analytické a kreativní myšlení,
  • v případě potřeby dokáže řešit problém týmově
  Úroveň 4
  • dokáže definovat příčiny a následky problému, využívá jak analytické, tak kreativní myšlení,
  • dokáže posoudit, kdy si problém žádá individuální přístup a kdy týmovou spolupráci,
  • podporuje motivující prostředí pro řešení problémů,
  • umí pracovat s prioritami,
  • je schopen podílet se na tvorbě standardů, kterými předchází vzniku problémů
  Úroveň 5
  • jak samostatné, tak týmové řešení problémů je mu zcela vlastní,
  • je schopen vést řešitelské týmy,
  • na základě svých zkušeností se spoléhá na svou intuici,
  • využívá kreativní myšlení,
  • vytváří motivující prostředí pro řešení problémů,
  • je schopen vytvářet nebo se podílet na tvorbě standardů, kterými předchází vzniku problémů,
  • dokáže překonávat předsudky a stereotypy myšlení
 • Plánování a organizování práce
  a09
  Úroveň 0
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  Úroveň 1
  • je schopen plánovat konkrétní činnosti a aktivity, jeho výkon bývá často nestabilní,
  • nerozlišuje priority,
  • zajišťuje si základní zdroje a má hrubý časový odhad,
  • sám plní úkoly nesystematicky, potřebuje být řízen,
  • vyhodnocuje jen aktuální situaci
  Úroveň 2
  • je schopen rozlišovat dlouhodobé a krátkodobé plány, obvykle podává očekávaný výkon,
  • plánuje aktivity v závislosti na naléhavosti,
  • dokáže rozlišit naléhavé a důležité, ne vždy podle toho jedná,
  • v případě nutnosti vytváří varianty plánu, nedokáže však o nich rozhodovat samostatně,
  • dokáže organizovat svoji činnost a výkon,
  • umí skloubit svou činnost s činností a plány ostatních
  Úroveň 3
  • plánuje krátkodobě i dlouhodobě v souladu s plány okolí, stabilně podává požadovaný výkon,
  • dokáže rozlišit naléhavé a důležité a podle toho se rozhoduje i jedná,
  • vytváří varianty plánu, ve standardních situacích se samostatně rozhoduje,
  • plánuje potřebné zdroje a čas, vyhodnocuje naplňování plánů,
  • standardně organizuje činnost svou a je schopen zorganizovat činnost druhých
  Úroveň 4
  • plánuje krátkodobě i dlouhodobě v souladu s plány a potřebami okolí, snaží se svůj výkon neustále zlepšovat,
  • rozhoduje na základě priorit, preferuje důležité před naléhavým,
  • vytváří varianty plánu tak, aby efektivně směřovaly ke stanovenému cíli, pracuje s riziky,
  • plánuje potřebné zdroje, čas i jejich efektivní využití,
  • vyhodnocuje naplňování cílů, plánů a aktivit k nim směřujících a podle toho jedná,
  • organizuje činnost svou a je schopen účinně zorganizovat činnost druhých
  Úroveň 5
  • vytváří vize, navrhuje strategie a efektivně plánuje, rozvíjí potenciál k výkonnosti sebe a druhých,
  • stanovuje cíle a priority, motivuje okolí k jejich dosažení,
  • předvídá rizika,
  • plánuje potřebné zdroje, čas i jejich efektivní využití,
  • hodnotí naplňování cílů, plánů a aktivit k nim směřujících a podle toho jedná,
  • deleguje
 • Celoživotní učení
  a10
  Úroveň 0
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  Úroveň 1
  • je-li to nezbytně nutné, je ochoten se vzdělávat, jeho vzdělávací potřeby jsou řízeny vnějšími tlaky,
  • je schopen si osvojit nové dovednosti, pokud souvisejí s jeho současnými dovednostmi a znalostmi,
  • přijímá nové informace, přestože někdy naučené obtížně aplikuje do praxe,
  • svou úspěšnost hodnotí černobíle,
  • neúspěch jej silně demotivuje a má obtíže se z něj poučit do budoucna
  Úroveň 2
  • vzdělává se převážně na základě krátkodobých cílů, při vzdělávání preferuje to, co jej zajímá a podle toho je schopen do svého rozvoje investovat energii,
  • je schopen přijímat nové informace, zejména ty, o kterých ví, že je brzy využije,
  • dokáže analyzovat svou úspěšnost,
  • je schopen se v některých případech poučit ze svých chyb,
  • naučené používá v praxi,
  • zná své silné a slabé stránky, ale nerozvíjí je cíleně
  Úroveň 3
  • je přirozeně zvídavý a otevřený novým zkušenostem i znalostem, vyhledává nové informace a aplikuje je do praxe,
  • ví, čeho chce dosáhnout, a podle toho plánuje své budoucí vzdělávací potřeby,
  • aktivně se vzdělává,
  • zná své silné a slabé stránky, své silné stránky dále rozvíjí,
  • umí analyzovat vlastní neúspěch a poučit se z chyb, při osvojování nových dovedností je vytrvalý
  Úroveň 4
  • definuje své budoucí vzdělávací potřeby, aktivně se celoživotně vzdělává a získané poznatky (i z jiných oborů) je schopen aplikovat do své praxe,
  • umí se motivovat ke vzdělávání, aktivně vyhledává a následně přijímá nové informace a dokáže je aplikovat,
  • pro ostatní může být zdrojem informací,
  • zná své slabiny a dokáže je účinně kompenzovat svými silnými stránkami, na kterých staví,
  • automaticky analyzuje své úspěchy a neúspěchy a vytváří si akční plán dalšího vzdělávání
  Úroveň 5
  • aktivně pracuje na prohlubování své odbornosti a profesionality, předvídá a může i ovlivňovat vývoj ve svém oboru,
  • dokáže rozpoznat a definovat vzdělávací potřeby svého okolí,
  • podporuje osobní rozvoj druhých,
  • sdílí znalosti a zajišťuje, aby znalosti byly sdíleny (knowledge management)
 • Aktivní přístup
  a11
  Úroveň 0
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  Úroveň 1
  • plní činnosti a úkoly, pokud dostane jasné zadání a je veden,
  • spoléhá na náměty a rozhodnutí ostatních,
  • k realizaci aktivity se přidá, je-li k tomu vyzván,
  • neúspěch nebo komplikace jej snadno odradí
  Úroveň 2
  • k plnění obvyklých a jasně definovaných úkolů přistupuje aktivně,
  • k aktivnímu přístupu je potřeba jej však průběžně motivovat,
  • dokáže řešit běžné problémy a situace,
  • překonává obvyklé překážky, pokud na ně nestačí, vyhledá pomoc ostatních,
  • neúspěch a komplikace mohou jeho aktivní přístup omezit
  Úroveň 3
  • zajímá se o dění kolem, hledá řešení, nové aktivity, postupy a možnosti,
  • angažuje se nad rámec běžných povinností, je-li dostatečně motivován,
  • je schopen překonávat překážky a setrvat v činnosti i přes neúspěch a komplikace,
  • reaguje na nabízené možnosti a příležitosti
  Úroveň 4
  • je činorodý, intenzivně se zajímá o dění kolem sebe, aktivně vyhledává řešení, nové aktivity, postupy a možnosti,
  • je rozhodný a aktivní v situacích, kdy si ostatní neví rady,
  • angažuje se nad rámec běžných povinností, předvídá překážky a činí preventivní opatření,
  • vyhledává možnosti a příležitosti, rád zkouší a učí se nové věci
  Úroveň 5
  • je přirozeně aktivní, má pozitivní přístup k životu i k práci, ovlivňuje dění kolem sebe,
  • aktivně vyhledává řešení, nové aktivity, postupy a možnosti,
  • je připraven podstoupit osobní riziko, aby mohl dosáhnout cíle,
  • předvídá situace a přijímá opatření, hledá řešení,
  • dívá se dopředu, aby mohl vytvářet příležitosti,
  • zapojuje ostatní do svých projektů
 • Zvládání zátěže
  a12
  Úroveň 0
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  Úroveň 1
  • zátěžové situace výrazně snižují jeho schopnost soustředění, pod dohledem nebo s pomocí je však schopen podat přiměřený výkon,
  • změny vnímá negativně, vyrovnává se s nimi problematicky, drobné překážky překonává, větší překážky jej odradí,
  • příliš si nevěří, neúspěch nese velmi těžce, potřebuje povzbuzení a podporu k jeho zvládnutí,
  • k další aktivitě jej přiměje velmi silná motivace nebo okolnosti,
  • při monotónních úkolech po čase selhává, následně je schopen si uvědomit svou neadekvátní emoční reakci na zátěžovou situaci
  Úroveň 2
  • v obvyklých zátěžových situacích je schopen se soustředit a podat přiměřený výkon,
  • v malých dávkách zvládá stres i opakované překážky,
  • snaží se hledat řešení, hledá pomoc u druhých a snaží se obtíže překonat,
  • v příznivých podmínkách se dokáže soustředit i na rutinní úkoly,
  • neúspěch nese nelibě, potřebuje povzbuzení a podporu k jeho zvládnutí,
  • změny akceptuje, pokud jim rozumí, snaží se jim přizpůsobit,
  • v běžných zátěžových situacích ovládá své emoce a reaguje přiměřeně, při vyšší zátěži ztrácí sebejistotu
  Úroveň 3
  • v zátěžových situacích reaguje vyrovnaně, podává přiměřený výkon i při dlouhodobé zátěži,
  • neúspěch bere jako součást života a ustojí jej, je schopen požádat o pomoc,
  • uvědomuje si, že mu určitá míra zátěže pomáhá podat výkon, vyskytnou-li se překážky, analyzuje situaci, hledá a volí řešení a překážky překonává,
  • změny akceptuje a přizpůsobuje se jim,
  • je ostražitý i při rutinních úkolech vyžadujících neustálou pozornost,
  • ani v náročných situacích neztrácí kontrolu nad svými emocemi, přiměřené sebevědomí mu umožňuje vyrovnávat se se zátěží
  Úroveň 4
  • podává velmi dobrý výkon i v zátěžových situacích, je vytrvalý,
  • neúspěch chápe jako příležitost udělat to příště lépe, změny vnímá jako samozřejmost, vítá je,
  • při překonání překážek analyzuje situaci, hledá alternativy a volí nejvhodnější řešení, nenechá se odradit,
  • rutinní úkoly dokáže vykonávat po dlouhou dobu,
  • má silnou vůli, ovládá své emoce, otevřeně vyjadřuje pocity,
  • ví, co zvládne a důvěřuje svým schopnostem
  Úroveň 5
  • odvádí velmi dobrý výkon i v extrémně složitých podmínkách, realistický přístup k zátěžovým situacím, mu umožňuje získat nadhled a odstup,
  • vyvolává změny za účelem efektivnějšího dosažení výsledku,
  • z neúspěchu se poučí a přijímá opatření, při překonání překážek analyzuje situaci, hledá alternativy a volí nejvhodnější řešení,
  • při plnění rutinních úkonů se dokáže oprostit od vnějších vlivů a soustředí se v danou chvíli pouze na příslušný cíl,
  • v zátěžových situacích je oporou druhým,
  • je schopen i v silně vypjatých situacích kontrolovat své pocity,
  • dokáže pracovat s emocemi druhých, má vysokou sebedůvěru a pocit plné zdatnosti
 • Objevování a orientace v informacích
  a13
  Úroveň 0
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  Úroveň 1
  • informace přijímá účelově, dohledávání informací je často stereotypní,
  • informace umí třídit/uspořádat dle velmi jednoduchých, předem daných postupů a kritérií,
  • důvěryhodnost informací posuzuje na úrovni věřím/nevěřím,
  • hodnotí je černobíle na základě autority a zdroje informace předá dál, ví-li kam
  Úroveň 2
  • je-li motivován okolím, vyhledává další informace,
  • viditelné nejasnosti ověřuje, dobře pracuje s jasně strukturovanou/standardizovanou informací,
  • pro vyhledávání informací a částečně i jejich zpracování dokáže využívat technologie,
  • umí rozpoznat podstatné informace, třídit je a analyzovat, pokud se týkají oblastí, v nichž se dobře orientuje,
  • vytváří základní jednoduchou dokumentaci
  Úroveň 3
  • informace vyhledává samostatně a cíleně, využívá širší zdroje informací,
  • srovnává, posuzuje a ověřuje si informace, orientuje se dobře ve větším množství informací,
  • umí rozlišit podstatné od nepodstatného, pro vyhledávání informací i jejich zpracování dokáže využívat technologie,
  • umí pracovat s datovými bázemi, aplikuje informace v praxi a vytváří k nim příslušnou dokumentaci,
  • získanou informaci dokáže předat dál a srozumitelně vysvětlit, aniž by ji zkreslil
  Úroveň 4
  • cíleně vyhledává informace, ověřuje si důvěryhodnost zdrojů,
  • v informacích dokáže vidět možné příležitosti,
  • využívá netradiční zdroje informací, strukturuje a dokumentuje získané informace inovativním způsobem,
  • umí pracovat s technologiemi pokrokově
  Úroveň 5
  • propojuje informace z různých i netradičních/nových zdrojů, tvoří mezi nimi vazby, nalézá a vytváří z nich příležitosti,
  • informací je schopen vytvářet know-how, které mohou využívat i ostatní řídí informační toky,
  • je schopen se zorientovat v různých typech databází a vybrat klíčové informace pro daný účel a propojit je
 • Vedení lidí (leadership)
  a14
  Úroveň 0
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  Úroveň 1
  • snaží se přijmout odpovědnost za skupinový výkon a výsledek, jen pokud je to po něm žádáno,
  • operativně vede malé týmy (dvoučlenné až tříčlenné),
  • snaží se realizovat zadané úkoly a cíle, ale v kontrole termínů a plnění úkolů má velké rezervy,
  • nevyvíjí zvláštní úsilí, aby rozvíjel ostatní
  Úroveň 2
  • přijímá zodpovědnost za tým (většinou malý max. do 10 pracovníků),
  • svolává a vede operativní porady, informuje své podřízené,
  • v kontrole výsledků má stále rezervy, nevyužívá formální autority,
  • dává instrukce, demonstruje úkoly, dává užitečné rady, jde osobním příkladem,
  • věří, že se ostatní chtějí učit a že jsou schopni zvládat zadané úkoly, snaží se jim předávat znalosti
  Úroveň 3
  • chce zodpovídat za skupinový výkon a výsledek, chce vést a vede ostatní,
  • efektivně vede porady, definuje společné cíle,
  • ověřuje, zda ostatní chápou instrukce a rozumí změnám, kontroluje realizaci cílů a úkolů,
  • využívá formální autoritu a moc správným způsobem,
  • snaží se zvyšovat výkonnost týmu, prosazuje týmového ducha a klade velký důraz na týmové cíle,
  • chrání skupinu a její reputaci vůči celé organizaci, získává zdroje a informace pro skupinu, ujišťuje se, že potřeby skupiny jsou naplňovány,
  • podporuje ostatní, poskytuje jim zpětnou vazbu s cílem je dále rozvíjet a zlepšovat jejich výkon,
  • podporuje jejich formální vzdělávání
  Úroveň 4
  • jednoznačně přebírá zodpovědnost za skupinový výkon i v případě neúspěchu,
  • analyzuje úspěšný i neúspěšný výkon a navrhuje opatření,
  • snaží se, aby všichni členové týmu pochopili a ztotožnili se se skupinovým cílem, s jeho posláním a programem, organizuje strategické mítinky,
  • je vynikajícím příkladem pro druhé, tj. vzorem, chová se jako vůdce,
  • nezalekne se obtíží, nevyhýbá se komplikovaným situacím, ostatní na něj mohou spoléhat,
  • je věrohodný a spolehlivý vůdce, zapojuje jednotlivé členy do vedení porad a řízení, školí a trénuje své podřízené, dokáže jim připravit studijní materiály,
  • dokáže podřízeným dát prostor a možnost převzít zodpovědnost za dílčí úkoly skupinového výsledku, deleguje jim pravomoci,
  • hodnotí kompetence podřízených a navrhuje možnosti a příležitosti k osvojování dalších poznatků a k rozvoji jejich kompetencí,
  • koučuje
  Úroveň 5
  • je charismatický vůdce, má přesvědčivé představy a nápady, pro které dokáže ostatní zaujmout a nadchnout,
  • jeho strategie a nápady vyvolávají zájem a nadšení ostatních se podílet na poslání celé skupiny,
  • odpovědnost za skupinový výkon vnímá jako základní manažerskou roli,
  • organizuje a plánuje, otevřeně informuje, zapojuje členy týmu do řízení úkolů a projektů, motivuje je k aktivnímu zapojení,
  • poskytuje podřízeným dostatek svobody pro rozhodování, přejímání zodpovědnosti a volbu, jakým způsobem budou postupovat při realizaci svých úkolů, kontroluje jejich výsledky a diskutuje s nimi o způsobech řešení, poskytuje zpětnou vazbu,
  • cíleně rozvíjí, povzbuzuje ostatní členy týmu při přebírání odpovědnosti za dílčí výsledky skupinové práce,
  • zastává roli kouče, podporuje jednotlivé členy v jejich úsilí se zdokonalovat a vzdělávat, cíleně jim předává své znalosti a zkušenosti
 • Ovlivňování ostatních
  a15
  Úroveň 0
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  Úroveň 1
  • vykazuje úmysl ovlivňovat druhé, ale nevyvíjí proto žádné úsilí,
  • jeho verbální i neverbální projev (dikce, akcent,…) obsahuje řadu nedostatků, což způsobuje jeho tréma a obava z cizích lidí nebo velkých skupin,
  • nezabývá se motivací, zájmy a potřebami posluchačů
  Úroveň 2
  • podniká určité kroky, aby ovlivnil/přesvědčil druhé, ale nedostatečně se přizpůsobuje úrovni posluchačů,
  • využívá metod přímého přesvědčování, apeluje na fakta, čísla, účel,
  • využívá konkrétních příkladů, vizuálních pomůcek, demonstraci atd.
  • pečlivě si připravuje informace pro prezentaci a formuluje dva nebo více argumentů pro diskuzi,
  • prezentuje jednoduchá nebo známá témata před menšími skupinami, přestože si je vědom zájmů a motivace posluchačů, odmítá se jim přizpůsobovat
  Úroveň 3
  • cíleně kalkuluje dopad svého jednání a slov, přizpůsobuje prezentaci nebo diskuzi zájmům a potřebám posluchačů,
  • předvídá účinek jednání, prezentace a vystupování,
  • kvůli specifickému vlivu využívá neobvyklých akcí, aktivit,
  • velmi dobře prezentuje v rodném jazyce s minimem nedostatků ve verbálním a neverbálním projevu,
  • zvládá prezentaci a jednání s cizími lidmi nebo větší skupinou
  Úroveň 4
  • své jednání a prezentaci plánuje a připravuje tak, aby se přizpůsobil danému posluchači s cílem jej ovlivnit nebo přesvědčit,
  • předvídá a připravuje se na reakce druhých,
  • vytváří koalice, využívá třetích stran nebo poradců k ovlivňování druhých, záměrně poskytuje nebo neposkytuje informace, aby získal specifický vliv,
  • jeho verbální prezentace v mateřském jazyce je vynikající, rovněž neverbální projev dokáže výrazně zaujmout posluchače,
  • tréma nemá vliv na jeho dovednost zaujmout a přesvědčit ostatní,
  • po přípravě je schopen prezentovat a jednat i v cizím jazyce, využívá různých forem a metod ovlivňování a přesvědčování
  Úroveň 5
  • navrhuje a realizuje ovlivňující strategie podle konkrétní situace a úrovně posluchačů,
  • mění organizační strukturu (včetně pracovních míst) s cílem podpořit změnu očekávaného chování,
  • spojuje se s ostatními, kteří podporují jeho zájmy a dokážou cíleně působit na druhé,
  • aktivně vyhledává řešení, nové aktivity, postupy a možnosti jak přesvědčit a ovlivnit ostatní,
  • praktikuje „politické manévry“, aby dosáhl svého cíle a vlivu, dokáže využít potřeb a zájmu posluchačů pro svou věc,
  • jeho projev a prezentace jsou charismatické, provokuje v dobrém slova smyslu, vtahuje posluchače do svého projevu nebo prezentace,
  • nabízí jim atraktivní nápady a řešení, kterým nelze odolat,
  • jeho prezentační a komunikační projev je excelentní, zvládá s přehledem prezentaci a jednání před velkými skupinami v českém i cizím jazyce