autonomní systém pro správu znalostí, dovedností a měkkých kompetencí

 • Odborné znalosti a dovednosti
 • Digitální kompentence
 • Obecné dovednosti
 • Měkké kompetence
 • Poslat připomínku

Centrální databáze kompetencí

Co jsou kompetence

Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů umožňující pracovní uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. Vyjadřují předpoklady k výkonu určitého souboru činností.

Vlastnosti kompetencí:

 • musí být sledovatelné a kontrolovatelné;
 • musí být měřitelné a hodnotitelné;
 • musí být přístupné změně a rozvoji.

Centrální databáze kompetencí

Centrální databáze kompetencí (CDK) je autonomním systémem pro správu kompetencí. Existence CDK vychází z reálné potřeby sjednocení a udržení pevné vazby soustavy kompetencí v národních soustavách povolání a kvalifikací (NSP a NSK) a z potřeby vzájemného propojení obou soustav. Navazuje na skutečnost, že NSK vychází při formulování požadovaných kompetencí z NSP a obě soustavy využívají kompetence při definování kvalifikačních požadavků.

CDK udržuje transparentní soustavu kompetencí pro všechny vstupující subjekty.

Vlastnosti centrální databáze kompetencí

 • CDK funguje jako nástroj pro předávání informací o změnách v systémech NSP a NSK (nástroj propojení - např. při změně v NSP získávají tuto informaci tvůrci NSK, NSP stejným způsobem reaguje na změny v NSK);
 • CDK vyhovuje oběma uživatelským systémům (NSP a NSK) – aktuální podoba soustavy kompetencí je k dispozici on-line (schválené standardy NSK nejsou negativně ovlivněny zásahy do soustavy kompetencí);
 • CDK poskytuje náhled do druhého systému (jaké kompetence jsou použity v příbuzných kvalifikacích, resp. jednotkách práce)
 • CDK využívá kompetenční model NSP, který má jasná pravidla pro vzájemné zohledňování změn a úprav kompetencí v obou soustavách, a to v reálném čase, a který umožňuje propojení obou soustav;
 • CDK umožňuje udržení logiky kompetenčního modelu – udržení hierarchického uspořádání kompetencí, klasifikace dle obsahu a druhu kompetencí;
 • CDK je schopna reagovat na změny, které vyplývají z procesů NSP a NSK;
 • CDK umožňuje přístup z obou systémů NSP i NSK, případně z dalších aplikací.

Správa a vývoj CDK a soustavy kompetencí

 • aktualizaci kompetencí v návaznosti na úpravu povolání, specializací povolání a profesních kvalifikací (zrušení kompetence, změna formulace, rozklad, sloučení kompetence);
 • doplňování nových kompetencí při nově vytvářených povolání, specializací povolání a profesních kvalifikací (nová formulace kompetence);
 • klasifikaci aktualizovaných a nových kompetencí;
 • čištění soustavy kompetencí (např. od průkazných duplicit odborných dovedností nebo znalostí);
 • posuzování funkčnosti CDK a struktury kompetenčního modelu v závislosti na požadovanou kvalitu a využitelnost soustavy kompetencí (zajišťování návaznosti kompetenčního modelu NSP na evropské programy a doporučení);
 • vývoj CDK a kompetenčního modelu (forma i obsah) dle požadavků cílových skupin.

Kompetenční model NSP

je nástrojem, který umožňuje strukturovaně popsat soubor požadovaných kompetencí pro výkon jednotek práce.

Vlastnosti kompetenčního modelu NSP:

 • je strukturovanou množinou kompetencí;
 • zahrnuje oblast odborných, obecných a měkkých kompetencí;
 • jednotlivé kompetence, případně oblasti kompetencí, jsou klasifikovány a jsou pro ně definovány úrovně, kterých mohou kompetence dosahovat;
 • klasifikace má hierarchickou strukturu;
 • umožňuje komunikaci s dalšími systémy, které kompetence využívají.

Struktura kompetenčního modelu NSP

Struktura kompetenčního modelu NSP

Odborné dovednosti a znalosti

(Professional skills and knowledge, specific technical hard competence and knowledge) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon jednotky práce. Dají se relativně jednoduše a jednoznačně změřit a ověřit testem nebo praktickou zkouškou.

Odborné dovednosti a znalosti se člení dle odborného směru, se kterým souvisí – oborové (znalostní) členění a dle charakteru činnosti, se kterou souvisí – činnostní členění.

Odborné dovednosti označují praktické dovednosti požadované pro výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností. Jedná se o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi (např. diagnostikování poruch elektrotechnických zařízení, vysazování zeleniny, seřizování a zkoušení přístrojového vybavení letadel). Odborná dovednost v sobě zahrnuje „oborovou“ (znalostní) i „činnostní“ dimenzi. Např. dovednost „opravy dřevoobráběcích strojů“ zahrnuje jednak znalost dřevoobráběcích strojů a jednak činnost „opravy“ představující zvládání postupů při technických opravách.

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností (např. rostlinolékařství, technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě). Odborná znalost zahrnuje pouze „oborovou“ (znalostní) dimenzi, člení se jen dle odborného směru, se kterým souvisí.

Obecné dovednosti

(General skills, generic hard competence) jsou souborem obecných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné.

Seznam obecných dovedností

Digitální kompetence

(Digital competence, digital skills) jsou souborem vědomostí, dovedností a postojů, včetně příslušných způsobilostí, strategií a hodnot. Pro vymezení digitální gramotnosti a digitálních kompetencí se vycházelo z evropského dokumentu Rámec digitálních kompetencí DigComp 2.1., které člení digitální kompetence do pěti hlavních oblastí, přičemž každá se dále člení na dílčí kompetence.

Seznam digitálních kompetencí

Měkké kompetence

(Soft competence, soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon jednotky práce, nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Mají průřezový charakter a jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné.

Seznam měkkých kompetencí

Úrovně kompetencí

Úrovně kompetencí se vždy vyjadřují číselnou hodnotou, která udává, v jakém rozsahu a hloubce je určitá kompetence vyžadována pro výkon dané jednotky práce. Číselná hodnota úrovní je dále doplněna o deskriptory – popisy jednotlivých úrovní. Nejnižší úrovně kompetencí vyjadřují nízké nebo žádné požadavky na zvládání dané kompetence, nejvyšší úrovně vyjadřují vysoké požadavky na zvládnutí kompetence.

Odborné dovednosti a znalosti využívají úrovně 1 až 8. Úroveň předurčuje zařazení jednotky práce do odpovídající kvalifikační úrovně. Pro oblast odborných dovedností a znalostí byly vytvořeny jednotně a obecně formulované deskriptory (odpovídají deskriptorům kvalifikačních úrovní jednotek práce). Východiskem pro tyto deskriptory je evropský kvalifikační rámec EQF, který zvyšuje transparentnost, srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací. Mobilitu pracovních sil podporuje tím, že usnadňuje uchazečům o studium nebo práci v zahraničí prokázat své již získané dovednosti a znalosti.

Obecné dovednosti jsou řazeny do úrovní 0 až 3. Pro jednotlivé dovednosti je definována každá úroveň samostatně. Nejnižší úrovně dovednosti vyjadřují nízké nebo žádné požadavky na zvládání dané dovednosti, naopak nejvyšší úroveň vyjadřuje vysoké požadavky na zvládnutí dovednosti.

Měkké kompetence jsou řazeny do úrovní 0 až 5. Každá měkká kompetence je popsána prostřednictvím sady přímo pro ni vytvořených deskriptorů – vzorů chování vykonavatele jednotky práce. Nejnižší úrovně kompetence vyjadřují nízké nebo žádné požadavky na zvládání dané kompetence, nejvyšší úrovně vyjadřují vysoké požadavky na zvládnutí kompetence.

Digitální kompetence jsou řazeny do úrovní 0 až 4. Každá digitální kompetence je popsána prostřednictvím sady přímo pro ni vytvořených deskriptorů – vzorů chování vykonavatele jednotky práce. Nejnižší úrovně kompetence vyjadřují nízké nebo žádné požadavky na zvládání dané kompetence, nejvyšší úrovně vyjadřují vysoké požadavky na zvládnutí kompetence.

Klasifikace kompetencí

Klasifikace kompetencí (odborné dovednosti a odborné znalosti) je třídění a kódování kompetencí z hlediska typu a obsahu kompetence a její činnostní a znalostní dimenze.

Jasně daná hierarchie kompetencí umožňuje správu a aktualizaci kompetenčního modelu (např. hledání stávajících, klasifikování nových kompetencí) i využívání a rozvoj kompetenčního modelu NSP (např. párování, příbuznost, klastrování jednotlivých kompetencí, hledání dle synonym).

Klasifikace je dána kódem, který má 1–4 znaky hladiny klasifikace. (pozn. hladina vyjadřuje stupeň hierarchie kompetenčního modelu).

Znázornění struktury klasifikačního kódu

Znázornění struktury klasifikačního kódu

 1. 1. hladina – označení pro odborné znalosti a dovednosti
 2. 2. hladina – označení pro odbornou skupinu (Chemický průmysl, výroba léčiv, plastů, gumárenství)
 3. 3. hladina – označení pro konkrétní oblast (Výroba pryžových a plastových výrobků)
 4. 4. hladina – označení pro konkrétní dovednost (Dovednosti k obsluze strojů a zařízení v oboru výroba pryžových a plastových výrobků)

Za kódem kompetence se doplňuje čtyřmístné pořadové číslo.

Jako ukázka jsou uvedeny příklady kompletního kódu a textu kompetence

e54._.0003 gumárenské suroviny (odborná znalost)
e54.B.0004 Seřizování technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů (odborná dovednost)
a01 Efektivní komunikace (měkká kompetence)
b01 Počítačová způsobilost (obecná dovednost)

Zkratky

Seznam používaných zkratek pro Katalog CDK

CDK Centrální databáze kompetencí
ČSÚ Český statistický úřad
DK Dílčí kvalifikace
EQF Evropský rámec kvalifikací
EU Evropská unie
JP Jednotka práce v Národní soustavě povolání
KM NSP Kompetenční model NSP
Kvalifikační úroveň
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NSK Národní soustava kvalifikací
NSP Národní soustava povolání
NPI ČR Národní pedagogický institut České republiky
RVP Rámcový vzdělávací program