autonomní systém pro správu znalostí, dovedností a měkkých kompetencí

 • Odborné znalosti a dovednosti
 • Digitální kompentence
 • Měkké kompetence
 • Poslat připomínku
 • Nápověda
 • Počítačová způsobilost
  b01
  0. úroveň - žádná
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  1. úroveň - základní
  • základní ovládání počítače (ovládání jednoduchých programů - pokladna, příjem zboží na sklad, apod.)
  2. úroveň - běžná
  • ovládání programů pro běžné kancelářské práce (texty, tabulky, prezentace, elektronická pošta, internet),
  • manipulace se soubory (vyhledávání, kopírování, ukládání, přesun, mazání)
  3. úroveň - vysoká
  • pokročilejší ovládání počítače (databáze, převody mezi kancelářskými aplikacemi, řešení jednodušších problémů),
  • používání nových aplikací, uvědomění si analogie ve funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací,
  • využití funkcí jednotlivých aplikací (vzorce, formátování, grafická animace)
 • Způsobilost k řízení osobního automobilu
  b02
  0. úroveň - žádná
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  1. úroveň - základní
  • oprávnění k řízení osobního automobilu, malé praktické zkušenosti s řízením osobního automobilu
  2. úroveň - běžná
  • oprávnění k řízení osobního automobilu, zvládnutí řízení osobního automobilu na kratší vzdálenosti ve známém prostředí
  3. úroveň - vysoká
  • oprávnění k řízení osobního automobilu, zvládnutí řízení osobního automobilu na všech druzích komunikací při jakémkoliv provozu a při jakýchkoliv vzdálenostech (aktivní řidič)
 • Numerická způsobilost
  b03
  0. úroveň - žádná
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  1. úroveň - základní
  • provádění základních numerických operací s jednotlivými údaji,
  • práce s číselnými údaji, aplikace základních aritmetických operací a interpretace výsledků,
  • počítání a manipulace s hotovými penězi
  2. úroveň - běžná
  • provádění numerických operací se soustavami údajů (např. použití tabulkového kalkulátoru),
  • složitější aritmetické operace s údaji, které je třeba vyhledat, případně zvolit,
  • výpočty rozměrů, ploch, objemů, množství, poměrů apod.
  3. úroveň - vysoká
  • aplikace složitějších matematických metod a matematického modelování,
  • provádění základních statistických operací,
  • provádění kalkulací a rozpočtů pro komplexy provázaných činností (zakázky)
 • Ekonomické povědomí
  b04
  0. úroveň - žádná
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  1. úroveň - základní
  • počítání a manipulace s hotovými penězi,
  • vyplňování formulářů,
  • orientace v účetních a obchodních dokladech (vyhledání potřebných hodnot v textu či dokumentu),
  • pochopení základních principů finančních produktů (půjčka, platební karta, depozitum)
  2. úroveň - běžná
  • práce se základními účetními doklady (fakturami, objednávkami, pokladními doklady),
  • znalost účetní a daňové terminologie, vedení jednoduchého účetnictví (pro domácnost),
  • provádění kalkulací a rozpočtů pro jednodušší činnosti,
  • znalost základních ekonomických ukazatelů obchodní činnosti,
  • znalost základních makroekonomických veličin (inflace, nezaměstnanost, nabídka, poptávka),
  • posuzování finančních produktů dle jejich efektivity využití (výpočet úrokového zatížení, možnosti ukládání volných finančních prostředků, využití směnek a šeků, pojištění majetku)
  3. úroveň - vysoká
  • provádění kalkulací a rozpočtů pro komplexy provázaných činností (zakázky),
  • uplatňování základních ekonomických ukazatelů do obchodní činnosti,
  • základní principy daňové legislativy, plánování činností a transakcí z hlediska daňové výhodnosti,
  • využívání základních makroekonomických veličin při výkonu práce (inflace, nezaměstnanost, nabídka, poptávka),
  • využívání složitějších finančních produktů pro firemní praxi (vyjednávání se zástupci banky, posuzování výhodnosti různých druhů úvěrů, využívání bankovní záruky, investování prostředků na kapitálovém trhu, posuzování různých způsobů pojištění)
 • Právní povědomí
  b05
  0. úroveň - žádná
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  1. úroveň - základní
  • porozumění základním zásadám české legislativy,
  • porozumění základním právním dokumentům (smlouvy o uzavření pracovně právního vztahu apod.),
  • základní orientace v běžné pracovně-právní problematice
  2. úroveň - běžná
  • schopnost posoudit a vysvětlit zásady právně přípustného jednání (co je z hlediska platných zákonů přípustné a co nikoliv),
  • práce s informacemi v oblasti práva a jejich využití (kde nalézt informace, na jaké instituce se v případě potřeby obrátit),
  • orientace v obchodně-smluvní problematice (např. nákup, prodej a převody nemovitostí),
  • základní orientace v legislativě soukromého podnikání (daně, ustavování společnosti)
  3. úroveň - vysoká
  • právní povědomí, aplikace znalostí zákonů a legislativy běžně ve firemní praxi využívané (obchodní zákoník, občanský zákoník,..),
  • znalost právních úkonů, dokumentů i subjektů právní praxe,
  • aktivní právní jednání
 • Jazyková způsobilost v češtině
  b06
  0. úroveň - žádná
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  1. úroveň - základní
  • porozumění hlavnímu smyslu písemných informací souvisejících s výkonem práce, vyhledání specifické informace v nenáročném textu,
  • interaktivní komunikace v jednoduchých a běžných situacích (např. jednoduché telefonáty, běžná společenská komunikace),
  • porozumění hlavním bodům krátkého slyšeného projevu o záležitostech relevantních pro danou pracovní oblast,
  • sestavení a zaznamenání krátkých vzkazů a poznámek v oblastech relevantních pro danou pracovní oblast
  2. úroveň - běžná
  • porozumění písemným textům týkajících se všeobecných problémů a problémů souvisejících s výkonem práce,
  • vlastní interpretace, orientace v autentických materiálech,
  • poměrně plynulá a spontánní interakce, komunikace ve známém kontextu,
  • formulování svého názoru a referování o záležitostech relevantních pro danou pracovní oblast,
  • orientace v rozsáhlejších ústních projevech v originále (např. poslech přednášky),
  • sestavování písemných textů na obecná témata, písemné formulování stanoviska
  3. úroveň - vysoká
  • důkladná orientace a porozumění i náročným odborným textům, které se dané pracovní oblasti přímo nedotýkají,
  • schopnost rozlišit styl písemného projevu,
  • schopnost plynulé a spontánní reakce, včetně komunikace s rodilými mluvčími,
  • schopnost využívat jazykové prostředky pružně a efektivně pro nejrůznější účely (společenské, profesní),
  • schopnost přesně formulovat své názory a vyjadřovat se i ke složitějším tématům,
  • schopnost porozumět rozsáhlým i méně zřetelně strukturovaným výpovědím,
  • schopnost sestavit dobře strukturované podrobné písemné texty i na složitá témata,
  • schopnost formálně a stylisticky přizpůsobit tyto texty danému účelu
 • Jazyková způsobilost v angličtině
  b07
  0. úroveň - žádná
  1. úroveň - základní
  • porozumění hlavnímu smyslu písemných informací souvisejících s výkonem práce, vyhledání specifické informace v nenáročném textu,
  • interaktivní komunikace v jednoduchých a běžných situacích (např. jednoduché telefonáty, běžná společenská komunikace),
  • porozumění hlavním bodům krátkého slyšeného projevu o záležitostech relevantních pro danou pracovní oblast,
  • sestavení a zaznamenání krátkých vzkazů a poznámek v oblastech relevantních pro danou pracovní oblast
  2. úroveň - běžná
  • porozumění písemným textům týkajících se všeobecných problémů a problémů souvisejících s výkonem práce,
  • vlastní interpretace, orientace v autentických materiálech,
  • poměrně plynulá a spontánní interakce, komunikace s rodilými mluvčími, ve známém kontextu,
  • formulování svého názoru a referování o záležitostech relevantních pro danou pracovní oblast,
  • orientace v rozsáhlejších ústních projevech v originále (např. poslech přednášky),
  • sestavování písemných textů na obecná témata, písemné formulování stanoviska
  3. úroveň - vysoká
  • důkladná orientace a porozumění i náročným odborným textům, které se dané pracovní oblasti přímo nedotýkají,
  • schopnost rozlišit styl písemného projevu,
  • schopnost plynulé a spontánní reakce včetně komunikace s rodilými mluvčími,
  • schopnost využívat jazykové prostředky pružně a efektivně pro nejrůznější účely (společenské, profesní),
  • schopnost přesně formulovat své názory a vyjadřovat se i ke složitějším tématům,
  • schopnost porozumět rozsáhlým i méně zřetelně strukturovaným výpovědím,
  • schopnost sestavit dodře strukturované podrobné písemné texty i na složitá témata,
  • schopnost formálně a stylisticky přizpůsobit tyto texty danému účelu
 • Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce
  b08
  0. úroveň - žádná
  • pro výkon povolání nebo specializace povolání není tato kompetence podstatná a stěžejní
  1. úroveň - základní
  • porozumění hlavnímu smyslu písemných informací souvisejících s výkonem práce, vyhledání specifické informace v nenáročném textu,
  • interaktivní komunikace v jednoduchých a běžných situacích (např. jednoduché telefonáty, běžná společenská komunikace),
  • porozumění hlavním bodům krátkého slyšeného projevu o záležitostech relevantních pro danou pracovní oblast,
  • sestavení a zaznamenání krátkých vzkazů a poznámek v oblastech relevantních pro danou pracovní oblast
  2. úroveň - běžná
  • porozumění písemným textům týkajících se všeobecných problémů a problémů souvisejících s výkonem práce,
  • vlastní interpretace, orientace v autentických materiálech,
  • poměrně plynulá a spontánní interakce, komunikace s rodilými mluvčími, ve známém kontextu,
  • formulování svého názoru a referování o záležitostech relevantních pro danou pracovní oblast,
  • orientace v rozsáhlejších ústních projevech v originále (např. poslech přednášky),
  • sestavování písemných textů na obecná témata, písemné formulování stanoviska
  3. úroveň - vysoká
  • důkladná orientace a porozumění i náročným odborným textům, které se dané pracovní oblasti přímo nedotýkají,
  • schopnost rozlišit styl písemného projevu,
  • schopnost plynulé a spontánní reakce včetně komunikace s rodilými mluvčími,
  • schopnost využívat jazykové prostředky pružně a efektivně pro nejrůznější účely (společenské, profesní),
  • schopnost přesně formulovat své názory a vyjadřovat se ke složitějším tématům,
  • schopnost porozumět rozsáhlým i méně zřetelně strukturovaným výpovědím,
  • schopnost sestavit dodře strukturované podrobné písemné texty i na složitá témata,
  • schopnost formálně a stylisticky přizpůsobit tyto texty danému účelu